Қаржылық есептілік
ӘРІ ҚАРАЙ ОҚУ
Қаржылық есептілік
2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен